การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10:28
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ