การรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และนำมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง บัดนี้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและนโยบายรัฐบาล โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของนิสิตเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๘ อาคาร ศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:39
เอกสารแนบ    หนังสือเชิญ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ต.ค. 62
รูปภาพแนบ