เข้าสู่ระบบ 

   » โครงการจัดหางาน (BUU JOB FAIR) ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดหางาน (BUU JOB FAIR) ปีการศึกษา 2562

สถานที่จัดงาน โถงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒
วันที่ 10 มีนาคม 2563


   » ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  สำหรับนิสิต

  1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ (ใช้ username และ password เดียวกันกับที่ใช้ login เข้าระบบทะเบียนนิสิต)
  2. เลือก เมนูการใช้งาน จัดหางาน
  3. เลือก ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และบันทึกการเข้าร่วมโครงการ
  4. เลือก บันทึกข้อมูล resume เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ สำหรับ export resume

  สำหรับบุคคลทั่วไป/ศิษย์เก่า

  1. คลิกเมนู ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  2. ตรวจสอบ E-mail ของท่าน เพื่อทำการยืนยัน E-mail และเปิดใช้งานระบบ
      (กรณีไม่พบ E-mail จากทางระบบใน Inbox โปรดตรวจสอบ Junk Mail)
  3. หลังจากยืนยัน E-mail แล้ว จากนั้นทำการบันทึกการเข้าร่วมโครงการ
  4. เลือก บันทึกข้อมูล resume เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ สำหรับ export resume
  5. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป

  สำหรับบริษัท

  สำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

  1. คลิกเมนู ลงทะเบียนบริษัท เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  2. ตรวจสอบ E-mail ของท่าน เพื่อทำการยืนยัน E-mail และเปิดการใช้งานระบบ
      (กรณีไม่พบ E-mail จากทางระบบใน Inbox โปรดตรวจสอบ Junk Mail)
  3. ตอบรับการเข้าร่วมงาน (เลือก เข้าร่วมงาน แล้วทำการบันทึก)
  4. บันทึกข้อมูลผู้แทนบริษัท (ไม่เกิน 2 คน) และตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (สามารถบันทึกข้อมูลภายหลังได้)


  สำหรับบริษัทที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

  1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ
  2. ตอบรับการเข้าร่วมงาน กรณียังไม่ได้บันทึก
  3. บันทึกข้อมูลผู้แทนบริษัท (ไม่เกิน 2 คน) และตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  4. เลือก แก้ไขข้อมูลบริษัท กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียน

  (กรณี บริษัทที่ลงทะเบียนกับระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าลืมรหัสผ่าน
  ให้ไปเช็คในอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนที่ระบบส่งข้อมูลสำหรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการให้กับท่าน)


  แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

  คุณสุดาพิม สาระกุล
  E-mail : sudapim@buu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 038-102544
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.3618 | 2.91MB