คณะกรรมการประจำเรื่อง

                    คณะอนุกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่ เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
                    คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการวินัยนิสิต ระดับมหาวิทยาลัย
                    คณะกรรมการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะอนุกรรมการดำเนินการสร้างเสริมนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา