คณะกรรมการประจำเรื่อง

                    คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการวินัยนิสิต ระดับมหาวิทยาลัย
                    คณะกรรมการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะอนุกรรมการดำเนินการสร้างเสริมนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการบริหารงานโครงการหอพักเทา-ทอง
                    คณะกรรมการอุทธรณ์
                    คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
                    คณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
                    คณะกรรมการจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี
                    คณะกรรมการยกร่างแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต
                    คณะทำงานดำเนินการรวบรวม เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (Photo Book)
                    คณะทำงานดำเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะอนุกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่ เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
                    คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา
                    คณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                    คณะดำเนินงานจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕