วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:21
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์