วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:20
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่