วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:19
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต