กยศ./กรอ. »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม และเรียกเงินกู้ยืมคืน

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม และเรียกเงินกู้ยืมคืน
รายละเอียด ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม และเรียกเงินกู้ยืมคืน
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:31
เอกสารแนบ    การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม และเรียกเงินกู้ยืมคืน