ทุนส่งเสริมการศึกษา »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๕๑

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๕๑
รายละเอียด ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๕๑
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:28
เอกสารแนบ    1384759572_1