นศท./การทหาร »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พ.ศ. 2561

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พ.ศ. 2561
รายละเอียด ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พ.ศ. 2561
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10:50
เอกสารแนบ    ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2561
   ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2561
   ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2561