นศท./การทหาร »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2559

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2559
รายละเอียด ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2559
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:28
เอกสารแนบ    regulation