กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13:42
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)