กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬาส่วนคณะ ปี ๒๕๖๐

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬาส่วนคณะ ปี ๒๕๖๐
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬาส่วนคณะ ปี ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15:16
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬาส่วนคณะ ปี ๒๕๖๐ ฉ.2
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬาส่วนคณะ ปี ๒๕๖๐