กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา ปี ๒๕๖๐

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา ปี ๒๕๖๐
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา ปี ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15:13
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและกีฬา ปี ๒๕๖๐