กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:07
เอกสารแนบ    คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษาชมรม ๒๕๖๐
   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒)
   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๓)