กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต     วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:55
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม