กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา
รายละเอียด แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:49
เอกสารแนบ    แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา