กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗)

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗)
รายละเอียด คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗)
URL คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗)
ผู้ประกาศ กองกิจการนิสิต     วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09:26
เอกสารแนบ    คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗)
   การประกันคุณภาพกิจกรรม ระดับคณะ
   การประกันคุณภาพกิจกรรม ระดับสถาบัน