กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศการขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศการขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต
รายละเอียด ประกาศการขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต เพื่อการจัดกิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:39
เอกสารแนบ    ประกาศการขออนุญาตใช้สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต