หอพักนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดเวลาการเปิด-ปิดหอพัก      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:33
     แนวปฏิบัติการตรวจบัตรประจำตัวนิสิตหอพัก      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:20
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒      วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15:53
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27
     อัตราค่าวัสดุและครุภัณฑ์ภายในห้องพักนิสิต โครงการหอพักเทา-ทอง สำหรับปีการศึกษา 2560 พ.ศ. 2560      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:47
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09:13
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙      วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 07:26
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๘      วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08:51
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556      วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09:32
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:22
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:20
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:19