หอพักนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09:13
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙      วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 07:26
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๘      วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 08:51
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556      วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 09:32
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:22
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:20
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:19