หอพักนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565      วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:58
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขยายเวลากำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565      วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:49
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพัก      วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 11:09
     ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก พ.ศ. 2565      วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09:00
     ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดเวลาการเปิด-ปิดหอพัก      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:33
     แนวปฏิบัติการตรวจบัตรประจำตัวนิสิตหอพัก      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:20
     อัตราค่าวัสดุและครุภัณฑ์ภายในห้องพักนิสิต โครงการหอพักเทา-ทอง สำหรับปีการศึกษา 2560 พ.ศ. 2560      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:47
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:19