ทุนส่งเสริมการศึกษา »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ทดสอบประกาศทุนส่งเสริมการศึกษา      วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 14:06
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๕๑      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:28
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน ไทยช่วยไทยในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:27
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย กองทุนภูมิพล ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:26
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:25
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย กองทุนสิรินธร ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:25