ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562  

นศท./การทหาร »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

     ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พ.ศ. 2561      วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10:50
     ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2559      วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:28
     ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2554 (ลงวันที่ 2 พ.ย.2554)      วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 10:45
     พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521      วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 17:12
     ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2554      วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 17:05