ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ » บุคลากร

   ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ
 
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
อีเมล์  monta@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๒
   
   
นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
อีเมล์    
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒