ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ » บุคลากร

   ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ  
อีเมล์  anotai@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒