ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ » บุคลากร

   ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นายนาวี ทับทิมงาม นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  navy@buu.ac.th อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒