หอพักนิสิต » บุคลากร

   หอพักนิสิต
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นายวัชระ เกตุจีน นางสาวเสาวนีย์ คำละออ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  watchara@buu.ac.th อีเมล์  saowaneek@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗
       
   
นางแธตเชอร์ สุริยัง นางสาวดวงเดือน วงสมศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์  thatcher@buu.ac.th อีเมล์  dueangdean@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
       
   
นางสาวรัตยา ช่อมาลา นางสาววัลญา ดาแหม็ง
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  chormala@buu.ac.th อีเมล์  wanlaya@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
       
   
นางสาวอชิรฌาณ์ อนันตกูล นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  achiracha@buu.ac.th อีเมล์  netnapa.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
       
   
นางสาวเอมรัตน์ สังข์นวม นางสาววินัย นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์   อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
       
   
นางสาวทองสาย ลาพวัน นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์   อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
       
   
นางมาเรียม ทองเอี่ยม นางสุดใจ ปั่นฟัก
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์   อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
       
   
นายสิทธิชัย รีสันเทียะ นายประกาศ วงศ์คำ
ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  sithichai@buu.ac.th อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗