หอพักนิสิต » บุคลากร

   หอพักนิสิต
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นายวัชระ เกตุจีน นางแธตเชอร์ สุริยัง
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์  watchara@buu.ac.th อีเมล์  thatcher@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
       
   
นางสาวดวงเดือน วงสมศรี นางสาวรัตยา ช่อมาลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อีเมล์  dueangdean@buu.ac.th อีเมล์  chormala@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
       
   
นางสาววัลญา ดาแหม็ง นางสาวอชิรฌาณ์ อนันตกูล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  wanlaya@buu.ac.th อีเมล์  achiracha@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
       
   
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ นางสาวเอมรัตน์ สังข์นวม
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  netnapa.ch@buu.ac.th อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
       
   
นางสาววินัย นาคสุวรรณ์ นางสาวทองสาย ลาพวัน
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์   อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
       
   
นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี นางมาเรียม ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์   อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
       
   
นางสุดใจ ปั่นฟัก นายสิทธิชัย รีสันเทียะ
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง
อีเมล์   อีเมล์  sithichai@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒