หอพักนิสิต » บุคลากร

   หอพักนิสิต
 
นายวัชระ เกตุจีน
ตำแหน่ง  หัวหน้างานโครงการหอพักเทา-ทอง
อีเมล์  watchara@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
   
นางแธตเชอร์ สุริยัง นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  thatcher@buu.ac.th อีเมล์  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๖
       
   
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ นางสาวอชิรฌาณ์ อนันตกูล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  netnapa.ch@buu.ac.th อีเมล์  achiracha@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
       
   
นางสาวดวงเดือน วงสมศรี นางสาวรัตยา ช่อมาลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์  dueangdean@buu.ac.th อีเมล์  chormala@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๒
       
   
นางสาวเอมรัตน์ สังข์นวม นางสาววินัย นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์   อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
       
   
นางสาวทองสาย ลาพวัน นางสาววัลญา ดาแหม็ง
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์   อีเมล์  wanlaya@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
       
   
นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี นายสิทธิชัย รีสันเทียะ
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง
อีเมล์   อีเมล์  sithichai@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๒
       
   
นายประกาศ วงศ์คำ นางมาเรียม ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง  คนงาน ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์   อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
       
   
นางสุดใจ ปั่นฟัก
ตำแหน่ง  คนงาน  
อีเมล์    
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒