วินัยนิสิต » บุคลากร

   วินัยนิสิต
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นางสาวพลอยนภัส แนบเชย นางสาวภัทรา เวชสวรรค์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  ploynapatnab@buu.ac.th อีเมล์  pattara.va@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕