วินัยนิสิต » บุคลากร

   วินัยนิสิต
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นางสาวพลอยนภัส แนบเชย นางสาวภัทรา เวชสวรรค์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  ploynapatnab@buu.ac.th อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๖