วินัยนิสิต » บุคลากร

   วินัยนิสิต
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
อีเมล์  kanoknat@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
   
   
นางสาวพลอยนภัส แนบเชย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
อีเมล์  ploynapatnab@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑