ศูนย์ให้คำปรึกษา » บุคลากร

   ศูนย์ให้คำปรึกษา
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล์  monta@buu.ac.th อีเมล์  supakkan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๒ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๖