ศูนย์ให้คำปรึกษา » บุคลากร

   ศูนย์ให้คำปรึกษา
 
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล์  monta@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๒
   
   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ  
อีเมล์  supakkan@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๖