กยศ./กรอ. » บุคลากร

   กยศ./กรอ.
 
นางสุชาดา อาศัยสุข
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์  suchadan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
   
นางสาวศศิพร เมธีกุล นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อีเมล์  sasiporn@buu.ac.th อีเมล์  wimonpun@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓
       
   
นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
อีเมล์  sangwarn@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๗