กยศ./กรอ. » บุคลากร

   กยศ./กรอ.
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นางสาวศศิพร เมธีกุล นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล์  sasiporn@buu.ac.th อีเมล์  wimonpun@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓
       
   
นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
อีเมล์  sangwarn@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๗