กยศ./กรอ. » บุคลากร

   กยศ./กรอ.
 
นางสุชาดา อาศัยสุข
ตำแหน่ง  หัวหน้างานทุนการศึกษา
อีเมล์  suchadan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
   
นางสาวศศิพร เมธีกุล นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  sasiporn@buu.ac.th อีเมล์  sangwarn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๗
       
   
นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
อีเมล์  wimonpun@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓