ทุนส่งเสริมการศึกษา » บุคลากร

   ทุนส่งเสริมการศึกษา
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นายไพบูลย์ บุญล้อม
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ  
อีเมล์  Paiboon@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒