ทุนส่งเสริมการศึกษา » บุคลากร

   ทุนส่งเสริมการศึกษา
 
นางสุชาดา อาศัยสุข
ตำแหน่ง  หัวหน้างานทุนการศึกษา
อีเมล์  suchadan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
   
นายไพบูลย์ บุญล้อม
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
อีเมล์  Paiboon@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒