นศท./การทหาร » บุคลากร

   นศท./การทหาร
 
นางสุชาดา อาศัยสุข
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์  suchadan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
   
นางสาวเสาวนีย์ คำละออ นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  saowaneek@buu.ac.th อีเมล์  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๖