นศท./การทหาร » บุคลากร

   นศท./การทหาร
 
นางสาวเสาวนีย์ คำละออ
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
อีเมล์  saowaneek@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗
   
   
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
อีเมล์  seensangworn@buu.ac.th  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑