นศท./การทหาร » บุคลากร

   นศท./การทหาร
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
   
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  Chay2007@gmail.com อีเมล์  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๗ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑