กิจกรรมนิสิต » บุคลากร

   กิจกรรมนิสิต
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์  kanoknat@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
   
   
นายแมน แสงอุทัย นายมานพ น้ำทรัพย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  manbuuso59@gmail.com อีเมล์  manopn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
       
   
นางสาวสุดาพิม สาระกุล นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
อีเมล์  sudapim@buu.ac.th อีเมล์  jeerananm@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๒๕๔๔
       
   
นายนาวิน ชนะสงคราม
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
อีเมล์  Kai.buu@hotmail.com  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๐