กิจกรรมนิสิต » บุคลากร

   กิจกรรมนิสิต
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
อีเมล์  kanoknat@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
   
   
นายแมน แสงอุทัย นางสาวพลอยนภัส แนบเชย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  manbuuso59@gmail.com อีเมล์  ploynapatnab@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
       
   
นายมานพ น้ำทรัพย์ นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อีเมล์  manopn@buu.ac.th อีเมล์  sudapim@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
       
   
นายนาวิน ชนะสงคราม นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  ช่างฝีมือทั่วไป ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
อีเมล์  Kai.buu@hotmail.com อีเมล์  jeerananm@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๐ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๐