กิจกรรมนิสิต » บุคลากร

   กิจกรรมนิสิต
 
นายธนเดช วัฒนไชย
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
อีเมล์  tanadej@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
   
   
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ นายแมน แสงอุทัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  gittinat@hotmail.com อีเมล์  manbuuso59@gmail.com
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
       
   
นายมานพ น้ำทรัพย์ นายนาวิน ชนะสงคราม
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป
อีเมล์  manopn@buu.ac.th อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๔ โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๐
       
   
นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่  
อีเมล์    
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๔