กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต

หัวข้อข่าว  การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
รายละเอียด การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๘) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 11:25
เอกสารแนบ    ระเบียบวาระการประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ม.ค. 60
รูปภาพแนบ