กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

หัวข้อข่าว  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
รายละเอียด กำหนดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒
URL ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:12
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ