หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการเปิด-ปิด หอพัก ๑๔ และ หอพัก ๑๕ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙      วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:01
     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙      วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:11
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย และเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการหอพักเทา-ทอง      วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 16:20
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย/๒๕๕๙และเปิดหอพักภาคต้น/๒๕๖๐ (หอพัก๑๔ และ ๑๕)      วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13:52
     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๑๔ และ ๑๕ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙      วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13:48
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:14
     [ประชาสัมพันธ์] ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษา 2559      วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:56