กยศ./กรอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิต กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ (๒-๖) เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16:29
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กรอ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09:22
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 15:07
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)      วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 18:06
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยบูรพา (และผู้กู้รายใหม่ รหัส ๖๐) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:29
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 19:53
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15:47