กยศ./กรอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:05
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17:46
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้กยศ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16:15