ประกันอุบัติเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10:35
     [ประชาสัมพันธ์] กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561      วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14:32
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 15:54
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒      วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10:16
     [ประชาสัมพันธ์] การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:16