หอพักนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » คำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก(ค่าประกันของเสียหาย/ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ)

ชื่อแบบฟอร์ม  คำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก(ค่าประกันของเสียหาย/ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ)
รายละเอียด เอกสารแนบพร้อมหนังสือยินยอมฯ
1.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต (ธนาคารตามที่กำหนด)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ถ่ายเอกสารข้อ 1. และข้อ 2. ให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
URL
ผู้ประกาศ สุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14:44
เอกสารแนบ    คำร้องขอรับเงินค่าบริการหอพักคืน