วินัยนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบฟอร์มการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบฟอร์มการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0665/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ ซึ่งสามาถดำเนินการได้ดังนี้

1) นิสิตสามารถขอรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ ต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อ 6 ของประกาศฯ

2) นิสิตสามารถยื่นเรื่องขอรับการพิจารณาต้องผ่านการบำเพ็ญประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 7 ของประกาศฯ โดยนิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมฯ /เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ/ภาพถ่ายประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่เอกสารแนบท้าย

3) หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ นิสิตต้องยื่นเรื่องขอรับการพิจารณาฯ โดยให้เสนอผ่านฝ่ายกิจการนิสิตของส่วนงานที่นิสิตสังกัด ตามข้อ 8 ของประกาศฯ
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 12:08
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ
   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ