วินัยนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบฟอร์มการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบฟอร์มการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ
รายละเอียด แบบฟอร์มการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๐ "กรณีที่นิสิตซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติและภายหลังมีการกระทำความดีก็สามารถชดเชยการทำความดีของนิสิต โดยให้คะแนนกลับคืนมาได้" และตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 12:08
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ
   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ