กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบ (อบ.๐๒) คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอบัติภัยสำหรับนิสิต กรณี โรคติดต่ออันตราย (COVID-19)

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบ (อบ.๐๒) คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอบัติภัยสำหรับนิสิต กรณี โรคติดต่ออันตราย (COVID-19)
รายละเอียด การยื่นขอ แบบ (อบ.๐๒) คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอบัติภัยสำหรับนิสิต กรณี โรคติดต่ออันตราย (COVID-19)
๑. กรอกข้อมูลขอรับการช่วยเหลือพร้อมแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน แล้วส่งไปยังฝ่ายกิจการนิสิต คณะ/วิทยาลัย/โครงการจัดตั้ง ที่นิสิตสังกัด กรณีนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ติดต่อฝ่ายอนามัยโรงเรียน ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อหรือวันที่เสียชีวิต
๒. คณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ประชุมพิจารณาผลกระทบ
๓. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับนิสิต โดยนิสิตสามารถมารับเช็ค ณ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

***** เอกสารหลักฐานแนบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ สามารถดูได้ที่ (อบ.๐๒) *****
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 14:17
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
   แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ(บัญชี)
   แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนอบัติภัยสำหรับนิสิต กรณี โรคติดต่ออันตราย (COVID-19)