นศท./การทหาร »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » จดหมายขออนุญาตหยุดเรียน พร้อมแบบคำร้องขอลงนามฯ(ใบปะหน้า)

ชื่อแบบฟอร์ม  จดหมายขออนุญาตหยุดเรียน พร้อมแบบคำร้องขอลงนามฯ(ใบปะหน้า)
รายละเอียด จดหมายขออนุญาตหยุดเรียน พร้อมแบบคำร้องขอลงนามฯ(ใบปะหน้า) แบบฟอร์มนี้นิสิตจะใช้ลาเรียน/หยุดเรียนวิชาของภาควิชา/คณะ/วิทยาลัย เนื่องจากนิสิตมีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร (รด.) เช่น การไปรายงานตัว การไปฝึกภาคที่ตั้ง การไปฝึกภาคสนาม เป็นต้น
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 18:36
เอกสารแนบ    WORD version
   PDF version