นศท./การทหาร »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบฟอร์มจดหมายลาเรียน (ขาดเรียนเนื่องจากไปฝึกวิชาทหารภาคที่ตั้ง ฝึกภาคสนาม)

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบฟอร์มจดหมายลาเรียน (ขาดเรียนเนื่องจากไปฝึกวิชาทหารภาคที่ตั้ง ฝึกภาคสนาม)
รายละเอียด แบบฟอร์มจดหมายลาเรียน (ขาดเรียนเนื่องจากไปฝึกวิชาทหารภาคที่ตั้ง ฝึกภาคสนาม)
กรณีที่นิสิตไปทำการฝึกวิชาทหารภาคที่ตั้ง หรือภาคสนาม แล้วทำให้ขาดเรียนในรายวิชาของคณะ/มหาวิทยาลัย
ให้เขียนจดหมายขออนุญาตหยุดเรียนเพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆได้ทราบ
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 18:28
เอกสารแนบ    ลาเรียน