กิจกรรมนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบฟอร์ม ใบรับรองการจ่ายเงิน

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบฟอร์ม ใบรับรองการจ่ายเงิน
รายละเอียด 1. ใช้สำหรับกรณีการเบิกจ่ายเดินทางปฏิบัติงานฝึกอบรม
2. จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14:48
เอกสารแนบ    1410508157_1