หอพักนิสิต

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     คำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก(ค่าประกันของเสียหาย/ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ)      วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14:44
     ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560      วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:41
     ใบประวัตินิสิตหอพัก      วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:46