กิจกรรมนิสิต

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     แบบฟอร์มการจัดตั้ง/ต่ออายุชมรมกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13:22
     แบบคำร้องขอลงนามหนังสือขออนุญาตหยุดเรียน      วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14:36
     หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:17
     หนังสือเชิญเป็นประธานเปิดโครงการ      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 12:16
     แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา (ส่วนการเงิน)      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10:42
     แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูล (ประกอบการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุในโครงการกิจกรรม)      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10:35
     แบบฟอร์ม การกำหนดร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง)      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10:23
     แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือในโครงการ/กิจกรรม      วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 16:25
     แบบฟอร์มรายงานประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรม หน่วยกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา (งานกิจกรรมนิสิต)      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:56
     เอกสารเล่มข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม      วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15:23
     แบบฟอร์มการเขียนโครงการ      วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:35
     แบบฟอร์มยืมพัสดุ      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:49
     แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด เรื่อง แจ้งให้ทราบ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต      วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 11:06
     แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต      วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 11:04
     แบบขออนุญาตพานิสิตไปนอกสถานศึกษา      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:41
     แบบขอใช้ห้องและสถานที่ (กองกิจการนิสิต)      วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:25
     สมุดบันทึกกิจกรรมนิสิต      วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13:13
     แบบขออนุญาตจัดกิจกรรม      วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 14:51
     แบบขอความอนุเคราะห์รับเงินเป็นเช็คสั่งจ่าย      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:47
     ตัวอย่าง การกรอกเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย      วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 15:17
     แบบฟอร์ม เอกสารยืมเงิน (โครงการ/กิจกรรม)      วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 15:15
     แบบฟอร์ม การเบิกจ่ายค่าอาหารนิสิต      วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 15:14
     แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (ฉบับแนบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์)      วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14:51
     แบบฟอร์ม ใบรับรองการจ่ายเงิน      วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14:48
     แบบประเมินผลการจัดโครงการ (ส่วนงานกิจกรรมนิสิต)      วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 11:39
     แบบฟอร์ม รายงานเหตุการณ์การพานิสิตไปนอกสถานศึกษา      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:08
     แบบฟอร์ม หนังสือขอความอนุเคราะห์หนังสือราชการ      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:06
     แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:55
     ซองจดหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:53
     แบบฟอร์ม ขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัย      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:52