กำหนดการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่
1

  17 มกราคม พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2

  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
3

  21 มีนาคม พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
4

  25 เมษายน พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
5

  15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
6

  19 กันยายน พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
7

  17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
8

  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

คำแนะนำก่อนและหลังบริจาคโลหิต
  ๑. อายุระหว่าง ๑๗-๗๐ ปี บริบูรณ์
      (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน ๕๕ ปี , อายุ ๑๗ ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)
  ๒. น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป และสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
  ๓. นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และเข้านอนก่อนเที่ยงคืน
  ๔. ควรดื่มน้ำ ๓-๔ แก้ว และรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้
  ๕. งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมื้อบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ
  ๖. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์ ๒๔ ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต
  ๗. งดออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โทร. ๒๕๓๑
  Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/