กำหนดการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2560

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่
1

  12 มกราคม พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2

  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
3

  16 มีนาคม พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
4

  27 เมษายน พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
5

  24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
6

  21 กันยายน พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
7

  19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
8

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
9

  21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 09.00-11.00/12.00-15.00 ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อเสนอแนะการเตรียมการก่อนบริจาคโลหิต
   1. อายุระหว่าง 17 - 55 ปีบริบูรณ์
   2. น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
   3. นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
   4. ก่อนบริจาคโลหิต ต้องดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว จะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆได้
   5. ควรงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิตอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
   6. ควรงดอาหารที่มีไขมันสูล และเครื่องดื่มมึนเมา ในวันที่บริจาค
   7. ควรงดออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อจำนวนมากทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต

กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ผู้ประสานงาน
   โทรศัพท์ 0 3801 2535
   https://www.facebook.com/blooddonationbuu